“Osobní data našich zákazníků jsou pro nás stejně důležitá, jako zákazník sám. Proto se u nám musí mít jako v bavlnce. Jejich bezpečnost je v našem zájmu.” 
© 2018

Informace ke zpracování osobních dat:

VitaHarmony,   s.r.o.    se   sídlem   Vyhlídka   809/39,   63800 Brno,   IČ   25322931   dbá   na   ochranu   osobních   údajů, které nám předáváte. Je   důležité,   abyste   věděli,   že   osobní   údaje ,   které   nám poskytujete,     zpracováváme     zodpovědně,     transpa- rentně     a     v     souladu     s     Nařízením     Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 . Máte    nárok    požádat    o    informace    o    evidovaných osobních   údajích,   jejich   opravu,   či   výmaz,   pokud   jsou uděleny     na     základě     Vámi     uděleného     souhlasu. Pokud     dochází     k     automatizovanému     zpracování, máte   právo   na   přenositelnost   údajů   a   nebýt   před- mětem   rozhodnutí   založeného   výhradně   na   tomto rozhodování.  V   případě   jakýchkoli   dotazů   a   žádostí   týkajících   se zpracování   Vašich   osobních   údajů   se   na   nás   můžete obrátit    písemně    na    adrese    sídla    společnosti    nebo              e-mailem: vedeni@vitaharmony.cz

Zabezpečení Vašich osobních dat:

VitaHarmony,   s.r.o.   dbá   na   bezpečnost   osobních   dat, které   nám   předáváte.   Přijali   jsme   vhodná   technická   a organizační   opatření,   abychom   Vaše   data   dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování.     K   Vašim   osobním   údajům,   které   jsme   od   Vás   získali nemá   přístup   žádná   neoprávněná   osoba   a   nepředá- váme   jej   bez   Vašeho   souhlasu   dalším   subjektům   pro další   zpracování,   pokud   to   nevyžaduje   zákon   nebo           v případě ochrany našich právních zájmů.

Právo na informace:

Vaším    právem    je    požádat    VitaHarmony,    s.r.o.    o informace,   jaké   osobní   údaje,   v   jakém   rozsahu   a   pro jaký   účel   o   Vás   zpracováváme.    Tyto   informace   Vám poskytneme    zdarma    ve    lhůtě    nejpozději    30    dnů,                              v   mimořádných   situacích   pak   nejpozději   ve   lhůtě   90 dnů.   O   prodloužení   lhůty   v   mimořádných   případech
Vás budeme včas informovat. Pokud   budete   požadovat   sdělení   informací,   které              o    Vás    evidujeme,    budeme    nejprve    potřebovat ověřit,   že   jste   skutečně   osoba,   které   náleží   tato informace.   Ve   Vaší   žádosti   tedy   uveďte   dostateč- nou    identifikaci    Vaší    osoby.    V    případě    potřeby máme     právo     vyžádat     si     doplňující     informace                                               k   Vaší   identifikaci,   než   Vám   poskytneme   osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě. Naším    právem    pak    je    odůvodněně    zamítnout požadavky   na   informace,   které   jsou   bezdůvodné, či   se   nepřiměřeně   opakují,   případně   jejich   získání vyžaduje   nepřiměřené   úsilí ,   nebo   by   byly   obtížně získatelné   (typicky   ze   záložních   systémů,   archiválií apod.).

Právo na přenositelnost údajů:

Máte   právo   získat   osobní   údaje,   které   o   Vás   evi- dujeme,    ve    strukturovaném,    běžně    používaném          a    strojově    čitelném    formátu.    Na    základě    Vaší žádosti    mohou    být    tato    data    předána    jinému správci.

Aktualizace údajů, právo na opravu:

Jelikož    se    mohou    osobní    údaje    v    průběhu    času měnit    (například   změna   příjmení),   budeme   rádi, pokud   nás   informujete,    že   u   Vás   nastala   nějaká změna,   abychom   Vaše   osobní   údaje   měli   aktuální a     nedocházelo     k     případným     omylům .     Podání informace   o   změně   údajů   je   nezbytně   nutné   pro to,   abychom   mohli   řádně   vykonávat   svoji   činnost Správce . S    tím    souvisí    i    Vaše    právo    na    opravu    osobních údajů,   které   o   Vás   evidujeme.   Pokud   zjistíte,   že naše     údaje     již     nejsou     aktuální,     máte     právo požadovat jejich opravu. 

Zásady ochrany osobních údajů

1 | 2 | 3
(strana 1 ze 3)