“Většinou na GDPR všichni nadávají. Žijeme však již naplno v době digitální. Je tedy žádoucí, aby každá osoba měla zákonnou moc nad svými osobními údaji.” 
© 2018
Podívejte    se,    jak    VitaHarmony,    s.r.o.    zpracovává    následující    osobní    údaje/kategorie    osobních údajů,   včetně   stanovených   právních   titulů,   účelů   a   dob   zpracování   pro   jednotlivé   záznamy   činností o zpracování:

Zpracování osobních dat

Vyplněním   Vašich   osobních   údajů   se   VitaHarmony,   s.r.o.,   se   sídlem   Vyhlídka   809/39,   638   00   Brno,   IČ   25322931, stane   správcem   Vašich   osobních   údajů.   Z   právního   titulu   zákonné   povinnosti   evidujeme   Adresu,   DIČ   fyzické   osoby, Jméno,   Příjmení,   10   let.   Tyto   údaje   zpracováváme   za   účelem   vedení   a   dokladování   daňové   evidence.   Tyto   údaje   dále předáváme   subjektům   účetní   firma .   Z   právního   titulu   souhlasu   evidujeme   Číslo   bankovního   účtu,   do   odvolání souhlasu.    Tyto    údaje    zpracováváme    za    účelem    převod    finančních    prostředků.    Tyto    údaje    dále    předáváme subjektům účetní firma .

Vaše práva

Můžete   vznést   námitku   proti   tomuto   zpracování,   stejně   jako   můžete   požadovat   opravu   udaných   osobních   údajů, požádat   o   sdělení,   jaké   osobní   údaje   o   vás   evidujeme,   případně   požádat   o   výmaz   osobních   údajů,   bude-li   to možné.   Pokud   dochází   k   automatizovanému   zpracování,   máte   právo   na   přenositelnost   údajů   a   nebýt   předmětem rozhodnutí   založeného   výhradně   na   tomto   rozhodování.   V   případě,   že   jste   nám   udělili   souhlas   se   zpracováním některého   z   osobních   údajů,   informujeme   Vás,   že   tento   souhlas   můžete   v   budoucnu   kdykoli   odvolat   a   je   povinností správce    tento    údaj    následně    vymazat    a    dále    jej    nezpracovávat.    Odvoláním    souhlasu    není    dotčena    zákonnost zpracování,    vycházejícího    ze    souhlasu,    který    byl    dán    před    jeho    odvoláním.    Vaším    právem    je    podat    stížnost dozorovému   úřadu   (Úřad   na   ochranu   osobních   údajů)   proti   tomuto   zpracování.   Se   svými   žádostmi   se   můžete obracet   na   email   vedeni@vitaharmony.cz    nebo   na   sídlo   naší   společnosti:   VitaHarmony,   s.r.o.,   Vyhlídka   809/39,   638 00 Brno.

Zpracování osobních údajů

Daňová evidence - účetnictví

Kategorie: Obchodní dokumentace Daňová evidence - účetnictví Údaje byly získány od jiného subjektu………………	Ne Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě…	Ne Právní titul…………………………………………………………	Zákonná povinnost Osobní údaje…………………………………………………….	Adresa (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj) Účel zpracování…………………………………………………	vedení a dokladování daňové evidence Doba zpracování……………………………………………….	10 let Zpracovatelé……………………………………………………..	Účetní firma Právní titul…………………………………………………………	Souhlas Osobní údaje…………………………………………………….	Číslo bankovního účtu (Osobní údaj) Účel zpracování………………………………………………… 	Převod finančních prostředků Doba zpracování……………………………………………….	do odvolání souhlasu Zpracovatelé……………………………………………………..	Účetní firma