“Většinou na GDPR všichni nadávají. Žijeme však již naplno v době digitální. Je tedy žádoucí, aby každá osoba měla zákonnou moc nad svými osobními údaji.” 
© 2018
Kategorie: Obchodní dokumentace Obchodní smlouvy - smlouvy o dílo Údaje byly získány od jiného subjektu………………	Ne Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě…	Ne Právní titul…………………………………………………………	Plnění smlouvy Osobní údaje…………………………………………………….	Adresa (Osobní údaj), Číslo bankovního účtu (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj) Účel zpracování…………………………………………………	plnění uzavřené smlouvy  Doba zpracování……………………………………………….	5 let po ukončení smlouvy Zpracovatelé…….……………………………………………….	Účetní firma

Zpracování osobních dat

Vyplněním   Vašich   osobních   údajů   se   VitaHarmony,   s.r.o.,   se   sídlem   Vyhlídka   809/39,   638   00   Brno,   25322931,   stane   správcem   Vašich   osobních   údajů.   Z   právního   titulu   plnění   smlouvy   evidujeme   Adresu, Číslo   bankovního   účtu,   Datum   narození,   Email,   Jméno,   Příjmení,   Telefon,   5   let   po   ukončení   smlouvy.   Tyto údaje   zpracováváme   za   účelem   plnění   uzavřené   smlouvy.   Tyto   údaje   dále   předáváme   subjektům   účetní firma.

Vaše práva

Můžete   vznést   námitku   proti   tomuto   zpracování,   stejně   jako   můžete   požadovat   opravu   udaných   osobních údajů,   požádat   o   sdělení,   jaké   osobní   údaje   o   vás   evidujeme,   případně   požádat   o   výmaz   osobních   údajů, bude-li   to   možné.   Pokud   dochází   k   automatizovanému   zpracování,   máte   právo   na   přenositelnost   údajů   a nebýt   předmětem   rozhodnutí   založeného   výhradně   na   tomto   rozhodování.   V   případě,   že   jste   nám   udělili souhlas    se    zpracováním    některého    z    osobních    údajů,    informujeme    Vás,    že    tento    souhlas    můžete    v budoucnu   kdykoli   odvolat   a   je   povinností   správce   tento   údaj   následně   vymazat   a   dále   jej   nezpracovávat. Odvoláním   souhlasu   není   dotčena   zákonnost   zpracování,   vycházejícího   ze   souhlasu,   který   byl   dán   před jeho   odvoláním.   Vaším   právem   je   podat   stížnost   dozorovému   úřadu   (Úřad   na   ochranu   osobních   údajů) proti   tomuto   zpracování.   Se   svými   žádostmi   se   můžete   obracet   na   email   vedeni@vitaharmony.cz    nebo   na sídlo naší společnosti: VitaHarmony, s.r.o., Vyhlídka 809/39, 638 00 Brno.

Zpracování osobních údajů

Obchodní smlouvy - smlouvy o dílo

Podívejte    se,    jak    VitaHarmony,    s.r.o.    zpracovává    následující    osobní    údaje/kategorie    osobních údajů,   včetně   stanovených   právních   titulů,   účelů   a   dob   zpracování   pro   jednotlivé   záznamy   činností o zpracování: