© 2018

Zásady ochrany osobních údajů

Námitky:

Pokud   se   domníváte,   že   Vaše   osobní   údaje   nezpra- cováváme   v   souladu   s   platnou   legislativou   ČR   a   Unie, máte   právo   vznést   námitku   a   my   následně   prově- říme    oprávněnost    Vašeho    požadavku .    V    okamžiku podání    námitky,    bude    zpracování    Vašich    osobních údajů   omezeno   dokud   nebude   ověřeno,   zda   je   ná- mitka   oprávněná.   Informujeme   Vás,   že   Vaším   prá- vem   je   obrátit   se   také   s   námitkou   proti   zpracová- vaným   osobním   údajům,   které   o   Vás   zpracováváme na   příslušný   dozorový   Úřad   pro   ochranu   osobních údajů na adrese: Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7

Právo na omezení zpracování:

Máte   právo   na   omezení   zpracování   Vašich   osobních údajů,   v   případě,   že   se   domníváte,   že   takto   evido- vané     nejsou     přesné ,     případně     je     zpracováváme protiprávně    a    dále    pokud    se    domníváte,    že    tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování.

Právo na výmaz:

Pokud    jste    nám    někdy    udělili    souhlas    se    zpra- cováním   svých   osobních   údajů   (například   emailová adresa   v   rámci   zasílaného   newsletteru),   máte   právo jej   kdykoli   odvolat   a   my   údaje,   které   zpracováváme výhradně   na   základě   Vašeho   souhlasu   máme   povin- nost vymazat. Právo    na    výmaz    se    nevztahuje    na    zpracovávané údaje   v   rámci   povinnosti   plnění   smlouvy,   zákonných důvodů,   či   oprávněných   zájmů .   Pokud   jsou   některá Vaše   data   uchovávána   v   záložních   systémech,   které automatizovaně   zajišťují   odolnost   všech   našich   sys- témů   a   plní   funkci   ochrany   ztráty   dat   pro   případy havárií,   není   v   našich   silách   vymazat   tyto   data   i   ze záložních   systémů   a   nezřídka   to   není   ani   technicky
proveditelné.   Nicméně   tyto   data   nejsou   dále   nijak aktivně   zpracovávána   a   nebudou   sloužit   k   dalším účelům zpracování. 

Kam se můžete obrátit:

Se   svými   dotazy   na   ochranu   osobních   údajů   se   mů- žete   také   obracet   na   email:   vedeni@vitaharmony.cz   nebo na sídlo naší společnosti:   VitaHarmony, s.r.o. Vyhlídka 809/39 63800 Brno

Webové stránky - soubory protokolů:

Pokud   přistoupíte   na   naše   webové   stránky   a   pro- hlížíte   si   je,   zpracováváme   následující   protokolové soubory   a   ukládáme   je   na   našich   serverech.   Mezi informace, které ukládáme patří: Vaše IP Adresa Otevíraná stránka našeho webu Kód odpovědi http Identifikace Vašeho prohlížeče Tyto   informace   zpracováváme   po   dobu   maximál- ně   jednoho   roku   a   pouze   pro   účely   naší   právní ochrany. Soubory cookie: Když   navštívíte   naše   webové   stránky,   jste   infor- mováni,    že    využíváme    technologie    ke    shromaž- ďování    a    ukládání    informací    pomocí    souborů cookie   do   Vašeho   zařízení.   Soubory   cookie   jsou malé   textové   soubory,   které   nikam   neodesíláme, tyto   soubory   můžete   z   prohlížeče   odstranit,   nebo jejich     využití     zakázat     úplně.     Soubory     cookie neshromažďují    žádné    Vaše    osobní    údaje,    bez těchto    souborů    však    nedokážeme    zajistit    plno- hodnotnou funkčnost webových stránek.
1 | 2 | 3
(strana 2 ze 3)
“Osobní data našich zákazníků jsou pro nás stejně důležitá, jako zákazník sám. Proto se u nám musí mít jako v bavlnce. Jejich bezpečnost je v našem zájmu.”